ในบ้านเราส่วนใหญ่แปะป้าย "ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน" ถูกต้องหรือไม่?

อ้างอิงหลักฎหมายจาก http://www.lawyerthai.com/forum2/1578.html

เมื่อพิจารณาจากหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็จะเห็นได้ว่าประกาศหน้าร้าน "ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืน" อยู่ภายใต้บังคับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จึงไม่สามารถตกลงกันได้ ดังนี้ผู้ขายต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่อง แต่ความรับผิดของผู้ขายมีแค่เพียง ซ่อมบำรุงเท่านั้นให้สินค้าใช้งานได้ โดยที่ผู้ซื้อไม่มีสิทธิขอเปลี่ยนใหม่ ในกรณีที่ผู้ซื้อเห็นว่าไม่คุ้มที่จะซ่อม ผมก็มีทางออกมให้ครับโดยการให้ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญาและให้ผู้ขายคืนเงินแก่ผู้ซื้อ แต่ได้ไม่เต็มนะครับต้องหักส่วนที่ใช้งานออกไปด้วย และ ผู้ซื้อก็คืนสินค้าให้แก่ผู้ขายไป คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิมนั่นเอง

———————————————————————————-
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตาม ป.พ.พ.
– มาตรา 472 ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งขายนั้นชำรุดบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติก็ดี ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาก็ดี ท่านว่าผู้ขายต้องรับผิด
– มาตรา 483 คู่สัญญาซื้อขายจะตกลงกันว่าผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิก็ได้

ตาม พ.ร.บ.ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
– มาตรา ๖  สัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพที่มีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้บริโภค จะมีข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพเพื่อความชำรุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิไม่ได้ เว้นแต่ผู้บริโภคได้รู้ถึงความชำรุดบกพร่องหรือเหตุแห่งการรอนสิทธิอยู่แล้วในขณะทำสัญญา ในกรณีนี้ให้ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดนั้นมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น