นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น อีเมล, ไอพี แอดเดรส, คุ๊กกี้, ข้อมูลเบราว์เซอร์ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
  • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่าง ๆ กับเรา
  • จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม หรือการโต้ตอบทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ
  • เก็บจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของเราผ่านคุ๊กกี้ (browser cookies) ของท่าน
 2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม ผ่านทางบริการ Cloudflare (CDN และ DNS services)

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เพื่อใช้พัฒนาปรับปรุงเนื้อหาต่าง ๆ รักษาความปลอดภัย และป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยเราจะประมวลผลข้อมูลของท่านดังนี้

 1. เก็บรวบรวมข้อมูล
  • ไอพี แอดเดรส, คุ๊กกี้, ข้อมูลเบราว์เซอร์ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • อีเมล ผ่านการสมัครเข้าสู่บริการ
 2. โดยเรามีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นให้กับ Cloudflare, Google และ DigitalOcean

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. เก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของเรา ผ่านผู้ให้บริการ Cloudflare, Google และ DigitalOcean
 2. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 3. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิ์ หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการลบข้อมูลดังกล่าว และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

 1. ไอพี แอดเดรส, คุ๊กกี้, ข้อมูลเบราว์เซอร์ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ ระยะเวลาประมวลผล 90 วัน ตามที่กำหนดให้จัดเก็บได้ โดยอ้างอิงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 2. อีเมล ให้เป็นไปตามสิทธิ์ความเป็นเจ้าของข้อมูลโดยอ้างอิงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 2. สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อเราได้
 3. สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 4. สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง ประการได้
 5. สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 7. สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเรา เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “Contact”)

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการ

พิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

คุ๊กกี้ (Cookies)

คุ๊กกี้ คือ text file ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่าน หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านคุ๊กกี้คืออะไร?

ประเภทของคุ๊กกี้ที่เราใช้?

 1. Functionality cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์เลือกเป็นตัวเลือกเช่น ภาษาที่ใช้ หรือคงค่าการเข้าระบบ เป็นต้น
 2. Advertising cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ผู้เข้าชมเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอเนื้อหา บริการ หรือสื่อโฆษณาที่เกี่ยวของเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

การจัดการคุ๊กกี้

ท่านสามารถลบข้อมูลคุ๊กกี้ออกไปจากเบราว์เซอร์ของท่าน โดยมีขั้นตอนในการจัดการคุ๊กกี้ได้ที่นี่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น หรือผู้ให้บริการอื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการ และการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กดลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น หรือมีการเรียกข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อหา และไฟล์ข้อมูล (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษา และปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์อื่น หรือผู้ให้บริการอื่น แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 26/03/2022