ความหมาย uptime guarantee ของ 99%, 99.9% หรือ 99.99%

ใน 100% ของ uptime guarantee ของทางด้าน computer system/network นั้นหมายถึง 1 ปี (คิดที่ 518,400 นาที หรือ 43,200 นาทีต่อเดือน)

ในทุกๆ 0.1% ของ downtime ทางด้าน computer system/network มีค่าเท่ากับ 8-9 ชั่วโมงต่อปี

เพราะฉะนั้นใน 1 ปีนั้น
– 99% หมายถึง ยอมให้ downtime ได้ 86.4 ชั่วโมง (หรือ 3 วัน 6 ชั่วโมง)
– 99.9% หมายถึง ยอมให้ downtime ได้ 9 ชั่วโมง
– 99.99% หมายถึง ยอมให้ downtime ได้ 52 นาที (หรือประมาณ 1 ชั่วโมง)

ในองค์กรทั่วไปมักใช้ 99% เป็นหลัก เพราะมักมีช่วงเวลาที่แน่นอนที่สามารถปิดระบบเพื่อทำ System Maintenance ได้ชัดเจนและยาวนาน ซึ่งไม่กระทบต่อการให้บริการอื่นๆ โดยมักทำในช่วงวันหยุดนอกเวลาทำงานปรกติ

ส่วนที่มักใช้ 99.9% นั้นจะเป็น Web hosting หรือบริการ Online โดยทั่วไป เพราะมักใช้ตอน System Maintenance ที่อาจจะทำตอนช่วงคนใช้งานน้อยเพื่อนำไปปรับปรุงระบบ หรือเปลี่ยนแปลงตัว hardware บางส่วนที่เสียหาย

สำหรับ 99.99% มักใช้ในงานด้าน Cloud/CDN services ที่มีการเข้าถึงได้จากทั่วโลกและมักจะไม่มีช่วงที่มีการใช้งานน้อยให้สามารถหยุดการ System Maintenance ได้บ่อยครั้งและนานมากนัก เพราะฉะนั้นจึงมีการใช้ตัวเลขตรงนี้ แต่นั้นหมายถึงราคาที่แพงมากขึ้น เพราะต้องคัดตัว hardware ที่สามารถรองรับการแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่ต้องปิดระบบทั้งหมดรวมไปถึงระบบที่รองรับการล่มแล้วสลับไปใช้งานระบบอื่นๆ ได้เกือบจะในทันที

ตัวอย่างเช่น SLA ของ Google Apps for Business นั้นระบุ uptime ที่ 99.9% (อ้างอิง http://www.google.com/apps/intl/th/terms/sla.html ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค. 2013)

โดยจากรายงานของ blog ของ google แจ้งว่าในปี 2010 Gmail มี uptime ที่ 99.984% ใกล้เคียง 99.99% uptime มากๆ (อ้างอิง Official Google Enterprise Blog: Destination: Dial Tone — Getting Google Apps to 99.99%)

โดยใน SLA ของ Google Apps for Business นั้นยังมีการระบุระยะเวลาที่ชดเชยถ้า uptime น้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามสัดส่วนดังนี้

น้อยกว่า 99.9% ถึง 99.0% ชดเชย 3 วัน
น้อยกว่า 99.0% ถึง 95.0% ชดเชย 7 วัน
น้อยกว่า 95.0% ชดเชย 15 วัน