Transformers Revenge of the Fallen …. “ไมเคิล เบย์ รับประกันความวินาศสันตะโร และ CG ขั้นเทพ”

วันนี้ไปดูมาแล้วครับ Paragon Cineplex โรง 10 รอบ 18:45 น. ที่นั่ง B-3 ราคา 160.- (ค่าบัตร Paragon Cineplex Cash อีก 100 T_T)

คน เยอะมากมาย IMAX รอบ 17:00 นี่เต็มไปก่อนวันนี้ และ 20:00 เต็มตั้งแต่ตอนผมไปถึงแล้ว (ตอนไป 18:25 น.) ส่วน 23:00 นี่เหลือแถวด้านหน้า ๆ อีก 3-4 แถวได้ ผมเลยตัดสินใจดูโรงธรรมดาไปก่อนแล้วกัน

ไม่มีอะไรมากก็แค่

Transformers Revenge of the Fallen …. หนังดีที่ควรไปดู และคำพูดเดิม “ไมเคิล เบย์ รับประกันความวินาศสันตะโร และ CG ขั้นเทพ” สุโค่ยยยยยย

ปล. ผมจอง IMAX ไปแล้ว Transformer Revenge of the Fallen, Fri 26/06/2009 17:00 จัดไปอีกดอก ออกแนว “จังซี่มันต้องถอน จังซี่มันต้องถอน” ;P

50+ PHP optimisation !

เอามาจาก 50+ PHP optimisation tips revisited ขอโน็ตไว้แล้วกัน กลัวหาย

 1. echo is faster than print. [Citation]
 2. Wrap your string in single quotes (’) instead of double quotes (”) is faster because PHP searches for variables inside “…” and not in ‘…’, use this when you’re not using variables you need evaluating in your string. [Citation]
 3. Use sprintf instead of variables contained in double quotes, it’s about 10x faster. [Citation]
 4. Use echo’s multiple parameters (or stacked) instead of string concatenation. [Citation]
 5. Use pre-calculations, set the maximum value for your for-loops before and not in the loop. ie: for ($x=0; $x < count($array); $x), this calls the count() function each time, use $max=count($array) instead before the for-loop starts. [Citation]
 6. Unset or null your variables to free memory, especially large arrays. [Citation]
 7. Avoid magic like __get, __set, __autoload. [Citation]
 8. Use require() instead of require_once() where possible. [Citation]
 9. Use full paths in includes and requires, less time spent on resolving the OS paths. [Citation]
 10. require() and include() are identical in every way except require halts if the file is missing. Performance wise there is very little difference. [Citation]
 11. Since PHP5, the time of when the script started executing can be found in $_SERVER[’REQUEST_TIME’], use this instead of time() or microtime(). [Citation]
 12. PCRE regex is quicker than EREG, but always see if you can use quicker native functions such as strncasecmp, strpbrk and stripos instead. [Citation]
 13. When parsing with XML in PHP try xml2array, which makes use of the PHP XML functions, for HTML you can try PHP’s DOM document or DOM XML in PHP4. [Citation]
 14. str_replace is faster than preg_replace, str_replace is best overall, however strtr is sometimes quicker with larger strings. Using array() inside str_replace is usually quicker than multiple str_replace. [Citation]
 15. “else if” statements are faster than select statements aka case/switch. [Citation]
 16. Error suppression with @ is very slow. [Citation]
 17. To reduce bandwidth usage turn on mod_deflate in Apache v2 [Citation] or for Apache v1 try mod_gzip. [Citation]
 18. Close your database connections when you’re done with them. [Citation]
 19. $row[’id’] is 7 times faster than $row[id], because if you don’t supply quotes it has to guess which index you meant, assuming you didn’t mean a constant. [Citation]
 20. Use <?php … ?> tags when declaring PHP as all other styles are depreciated, including short tags. [Citation]
 21. Use strict code, avoid suppressing errors, notices and warnings thus resulting in cleaner code and less overheads. Consider having error_reporting(E_ALL) always on. [Citation]
 22. PHP scripts are be served at 2-10 times slower by Apache httpd than a static page. Try to use static pages instead of server side scripts. [Citation]
 23. PHP scripts (unless cached) are compiled on the fly every time you call them. Install a PHP caching product (such as memcached or eAccelerator or Turck MMCache) to typically increase performance by 25-100% by removing compile times. You can even setup eAccelerator on cPanel using EasyApache3. [Citation]
 24. An alternative caching technique when you have pages that don’t change too frequently is to cache the HTML output of your PHP pages. Try Smarty or Cache Lite. [Citation]
 25. Use isset where possible in replace of strlen. (ie: if (strlen($foo) < 5) { echo “Foo is too short”; } vs. if (!isset($foo{5})) { echo “Foo is too short”; } ). [Citation]
 26. ++$i is faster than $ i++, so use pre-increment where possible. [Citation]
 27. Make use of the countless predefined functions of PHP, don’t attempt to build your own as the native ones will be far quicker; if you have very time and resource consuming functions, consider writing them as C extensions or modules. [Citation]
 28. Profile your code. A profiler shows you, which parts of your code consumes how many time. The Xdebug debugger already contains a profiler. Profiling shows you the bottlenecks in overview. [Citation]
 29. Document your code. [Citation]
 30. Learn the difference between good and bad code. [Citation]
 31. Stick to coding standards, it will make it easier for you to understand other people’s code and other people will be able to understand yours. [Citation]
 32. Separate code, content and presentation: keep your PHP code separate from your HTML. [Citation]
 33. Don’t bother using complex template systems such as Smarty, use the one that’s included in PHP already, see ob_get_contents and extract, and simply pull the data from your database. [Citation]
 34. Never trust variables coming from user land (such as from $_POST) use mysql_real_escape_string when using mysql, and htmlspecialchars when outputting as HTML. [Citation]
 35. For security reasons never have anything that could expose information about paths, extensions and configuration, such as display_errors or phpinfo() in your webroot. [Citation]
 36. Turn off register_globals (it’s disabled by default for a reason!). No script at production level should need this enabled as it is a security risk. Fix any scripts that require it on, and fix any scripts that require it off using unregister_globals(). Do this now, as it’s set to be removed in PHP6. [Citation]
 37. Avoid using plain text when storing and evaluating passwords to avoid exposure, instead use a hash, such as an md5 hash. [Citation]
 38. Use ip2long() and long2ip() to store IP addresses as integers instead of strings. [Citation]
 39. You can avoid reinventing the wheel by using the PEAR project, giving you existing code of a high standard. [Citation]
 40. When using header(’Location: ‘.$url); remember to follow it with a die(); as the script continues to run even though the location has changed or avoid using it all together where possible. [Citation]
 41. In OOP, if a method can be a static method, declare it static. Speed improvement is by a factor of 4. [Citation].
 42. Incrementing a local variable in an OOP method is the fastest. Nearly the same as calling a local variable in a function and incrementing a global variable is 2 times slow than a local variable. [Citation]
 43. Incrementing an object property (eg. $this->prop++) is 3 times slower than a local variable. [Citation]
 44. Incrementing an undefined local variable is 9-10 times slower than a pre-initialized one. [Citation]
 45. Just declaring a global variable without using it in a function slows things down (by about the same amount as incrementing a local var). PHP probably does a check to see if the global exists. [Citation]
 46. Method invocation appears to be independent of the number of methods defined in the class because I added 10 more methods to the test class (before and after the test method) with no change in performance. [Citation]
 47. Methods in derived classes run faster than ones defined in the base class. [Citation]
 48. A function call with one parameter and an empty function body takes about the same time as doing 7-8 $localvar++ operations. A similar method call is of course about 15 $localvar++ operations. [Citation]
 49. Not everything has to be OOP, often it is just overhead, each method and object call consumes a lot of memory. [Citation]
 50. Never trust user data, escape your strings that you use in SQL queries using mysql_real_escape_string, instead of mysql_escape_string or addslashes. Also note that if magic_quotes_gpc is enabled you should use stripslashes first. [Citation]
 51. Avoid the PHP mail() function header injection issue. [Citation]
 52. Unset your database variables (the password at a minimum), you shouldn’t need it after you make the database connection.
 53. RTFM! PHP offers a fantastic manual, possibly one of the best out there, which makes it a very hands on language, providing working examples and talking in plain English. Please USE IT! [Citation]

Also see:

ทำอย่างไรให้ผู้หญิงมีความสุข

เอามาจาก FWD Mail อ่านข่ำๆ แต่อาจจะข่ำไม่ออกก็ได้นะ –_-‘

มันไม่ยากหรอกที่จะทำให้ผู้หญิงมีความสุขเพียงแต่ผู้ชายต้องเป็น……….
1. เป็นเพื่อน
2. เป็นคนรัก
3. เป็นพี่ เป็นน้อง
4. เป็นพ่อ
5. เป็นอาจารย์
6. เป็นพ่อครัว
7. เป็นช่างไฟ
8. เป็นช่างไม้
9. เป็นช่างประปา
10. เป็นช่างซ่อมรถ
11. เป็นสถาปนิก
12. เป็นดีไซเนอร์
13. เป็นคนเก่งในเรื่อง sex
14. เป็นคนรอบรู้เรื่องผู้หญิง
15. เป็นนักจิตวิทยา
16. เป็นผู้ฟังที่ดี
17. เป็นผู้จัดการที่ดี
18. เป็นพ่อที่ดี
19. เป็นคนสะอาดเรียบร้อย
20. เป็นคนเข้าใจความรู้สึกคน
21. เป็นนักกีฬา
22. เป็นคนอบอุ่น
23. เป็นคนดูแลเอาใจใส่
24. เป็นห่วงเป็นใย
25. เป้นคนกล้าหาญ
26. เป็นคนฉลาด
27. เป็นคนสนุกสนาน
28. เป็นคนสร้างสรรค์
29. เป็นคนอ่อนโยน
30. เป็นคนเข้มแข็ง แข็งแรง
31. เป็นคนเข้าใจโลก
32. เป็นคนที่มีความอดทน
33. เป็นคนรอบคอบ
34. เป็นคนทะเยอทะยาน
35. เป็นคนมีความสามารถ
36. เป็นคนเก่ง
37. เป็นคนมุ่งมั่น
38. เป็นคนจริง
39. เป็นคนที่เชื่อถือได้
40. เป็นคนกระตือรือร้น
41. เป็นคนเห็นใจคน

และต้องห้ามลืม

42. ให้ของขวัญอย่างสม่ำเสมอ
43. พาไป shopping
44. ซื่อสัตย์
45. พยายามรวย
46. ห้ามอยู่นอกสายตา
47. ห้ามมองผู้หญิงอื่น

และในเวลาเดียวกัน คุณต้อง
48. ให้ความดูแลอย่างเต็มที่
49. ให้เวลาอย่างเต็มที่
50. ต้องไว้ใจและมีช่องว่างอย่ากังวลว่าจะไปไหน
และนีคือสิ่งสำคัญที่สุด
ห้ามลืมวันเกิด
ห้ามลืมวันครบรอบต่างๆ
ห้ามลืมนัด

ถ้าต้องให้ได้ทั้งหมดนี่ ผมขออยู่เป็นโสดดีกว่าไหม –_-‘

10 ทักษะที่ Developer ควรรู้

ได้อ่านจาก 10 skills developers need in next five years แล้วน่าสนใจเลยเอามาสรุปและเผยแพร่อีกรอบ

 1. One of the "Big Three" (.NET[VB.NET/C#], Java, PHP)  – รู้สักตัวไม่อดตาย ;P
 2. Rich Internet Applications (RIAs)  – AJAX, Adobe Flex/AIR, JavaFx และ Silverlight ซึ่งถ้าผนวกกับ HTML 5 ทำให้ RIA App ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. Web development – การ "hand code" ในส่วนของ JavaScript, CSS, และ HTML นั้นจะบูมอีกครั้ง เพราะ WYSIWYG ไม่ตอบโจทย์ทั้งหมด โดยเฉพาะ JavaScript และ CSS ที่ RIA แบบ AJAX ต้องมีการ optimize ซึ่ง Tools ช่วยอะไรมากไม่ได้นอกจาก Automate coding หรือ Profiler เท่านั้น
 4. Web services – REST หรือ SOAP? JSON หรือ XML? เลือกเอา แต่สำหรับผม REST + JSON/XML ครับ ;)
 5. Soft skills – สื่อสารกับคนนอกวงการไอทีรู้เรื่อง หรือคุยภาษาคนทั่วไปรู้เรื่องนั้นแหละ ;P หรือบางที่อาจจะบอกว่า “ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดี มีความสามารถในการนำเสนอได้ดี ดูแลและทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดี  มีน้ำใจ มีคุณธรรม จริยธรรม” ประมาณนี้
 6. One dynamic and/or functional programming language – ถึงแม้ว่า Ruby, Python, F#, และ Groovy จะไม่ใช่ภาษาหลักแบบข้อที่ 1 แต่มันก็ช่วยให้เราได้แนวคิดใหม่ๆ ที่ภาษา Big Three ไม่มีและช่วยให้เราเปิดมุมมองใหม่ๆ
 7. Agile methodologies – สามารถรองรับการพัฒนาระบบให้อยู่บนการเปลี่ยนแปลงแบบมีแบบแผนได้ทันทวงที
 8. Domain knowledge – ต้องเริ่มมีทักษะในการพัฒนาระบบบนความพื้นฐานความรู้ที่แท้จริง ต่อไป Programmer อาจะต้องเข้าใจสิ่งที่ตัวเองกำลังพัฒนาเท่าๆ กับผู้ที่วางจ้างเราเข้าไปพัฒนาระบบให้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ไม่ใช่ทำตามสั่งแล้วจบ
 9. Development "hygiene" – หมดยุคของ Cowboys Coding ([1]/[2]) แล้ว ได้เวลาศึกษา bug tracking systems, version control และเริ่มใช้ IDE และควรทำให้มี standards, processes, policies และ team integrated stacks เข้ามาให้การทำงานเป็นทีมนั้นราบรื่นขึ้น
 10. Mobile development – RIA App ทำให้ตลาด Mobile ดูน่าสนใจขึ้นเป็นกอง อย่างน้อย ๆ ก็ iPhone OS, WebOS, BlackBerry และ Windows Mobile 7 ก็รองรับ RIA แน่ๆ อยู่แล้ว แล้วจะรออะไรลุยเลย

รู้ก่อนมีสิทธิ์ก่อน อย่ารอ มันเสียเวลา ;)

Project “pushshout” Started

pushshout เป็น shoutbox ที่ใช้ memcached เข้ามาช่วยลดโหลดให้กับระบบ DBMS อย่าง MySQL โดยพัฒนาต่อจาก Shoutbox ที่ใช้ jQuery (www.yensdesign.com) พัฒนาโดย Adrian "yEnS" Mato Gondelle & Ivan Guardado Castro ซึ่งทำออกมาได้ดี แต่ว่ายังไม่พอ ผมเลยเอามาทำต่อ และเอามาใช้ร่วมกับ SMF Forum ซะเลย โดยทำงานผ่าน SMF API อีกที โดยที่เพิ่มก็มีตามรายการด้านล่างนี้ครับ

 • Improved code
 • Counting display (with 30 secord countdown)
 • Limit countdown (10 time)
 • Used memcached for cache data
 • Plugin to SMF (use smf_api.php, SMF 1.1.x API, http://download.simplemachines.org/?tools)
 • Link to profile in SMF
 • Store Name and User ID for SMF to database
 • Lock for SMF user only (No Guest)

ตอนนี้ออก release ตัวนึงป็น Production ที่ใช้เป็น Shoutbox ใน ThaiThinkPad.com ไปแล้วครับ เข้าไปดูได้ที่ http://code.google.com/p/pushshout/ ครับ ตอนนี้ revision 2 อยู่ กำลังปรับปรุงส่วนที่ hardcode และแตกเป็น lib file เพื่อพัฒนาให้ง่ายขึ้น แต่พยายามให้เบาที่สุดมี state/declare น้อยที่สุดเพื่อความเร็วครับ เพราะ shoutbox ต้องทำให้เร็วมากๆ ไม่มีมาสนอะไรมากมาย และคาดว่าต่อไปจะใช้ memcached + sqlite แทน MySQL เพื่อลดโหลดหลายๆ อย่างลง

ส่วนเมื่อปรับ core เสร็จไม่น่าเกิน revision ที่ 10 คงมี feature เรื่องสีของตัวอักษรใน revision ที่ 15 และ emoticon ใน revision ที่ 20 ครับ ส่วน reply คาดว่าจะก่อน revision ที่ 10 ซะมั้ง มีคนอยากได้เยอะ