Lenovo ThinkPad, My way and yours dream. (Lenovo ThinkPad, ทางของฉันและฝันของเธอ ฉบับภาษาอังกฤษโดย @tomazzu)

จาก Lenovo ThinkPad, ทางของฉันและฝันของเธอ ทางคุณ @tomazzu ขออาสาแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ ซึ่งผมขอไม่โพสเนื้อหาในนี้ เพราะผมคิดว่าน่าจะให้ทางผู้เขียนปรับแต่งได้ง่ายที่สุดถ้ามีข้อผิดพลาดในการแปลเกิดขึ้น

สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ Lenovo ThinkPad, My way and yours dream.

1 thought on “Lenovo ThinkPad, My way and yours dream. (Lenovo ThinkPad, ทางของฉันและฝันของเธอ ฉบับภาษาอังกฤษโดย @tomazzu)”

Comments are closed.