BarcampBangkhen 2 กลับมาแล้ว!!! (บาร์แคมป์บางเขน 2)

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

ณ อาคารนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการ 9.00 – 17.00 น.

http://www.barcampbangkhen.org/

What is Barcamp?

เป็นงานสัมมนานอกกรอบ คือเป็นงานที่ไม่มีการกำหนดรูปแบบงาน ผู้พูด หรือผู้ฟัง ทั้งหมดขึ้นอยู่กับ “ผู้ร่วมงาน” ว่าจะจัดการอย่างไร โดยผู้ร่วมงานแต่ละคนเสนอหัวข้อที่ต้องการนำเสนอ แล้วทุกคนก็ช่วยกันเลือกหัวข้อที่น่าสนใจขึ้นมาเอง แต่นิสิตนักศึกษาที่สนใจงานนี้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนทั้งหมด ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากช่องว่างระหว่างผู้ร่วมงานที่ห่างกันมาก หลายคนมองว่าผู้ที่มางาน Barcamp จะต้องมีความสามารถมากและตนเองไม่ได้มีความสามารถพอที่จะไปนำเสนออะไรให้ผู้อื่นฟังได้ ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่เป็นความจริงแต่อย่างไร

กำหนดการ
09:00 – ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และเสนอหัวข้อที่จะพูดพร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมงาน vote หัวข้อที่อยากฟัง
09:15 – ผศ.ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
09:30 – เริ่ม Session แรก
12:30 – พักรับประทานอาหารกลางวัน
17:00 – สิ้นสุด Session สุดท้าย