บทความจ้างเขียน (Advertorial)

บทความจ้างเขียน เป็นบทความที่ผู้เผยแพร่ได้รับค่าตอบแทน อีกทั้งเนื้อหาในบทความได้รับการตรวจสอบ ยืนยัน และยินยอมจากผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ ให้สามารถนำลงได้บนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่ทางผู้เขียนได้รับจากผู้ว่าจ้าง ผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณในตัดสินในเลือกซื้อ หรือใช้บริการได้ตามความเหมาะสม

Advertorial is an article in which the publisher receives sponsor. Also, the content of the article has been verified and approved by the manufacturer or service provider. The content based on the facts that the author has received from the sponsor. The readers are encouraged to exercise good judgment when deciding to buy or use the service as appropriate.