มารู้จักกับ node.js และการติดตั้ง node.js

Node.js เป็นการใช้ V8 JavaScript engine ของ Google ที่ open source มาสร้าง Web Server ที่ใช้ภาษา JavaScript ในการพัฒนา Web App เพื่อจุดประสงค์ Web App ที่ได้นั้นมีความสามารถในลักษณะ event-driven I/O เป็นหลัก ซึ่งเป็นลักษณะที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ฝั่ง Server ข้อมูลที่ฝั่ง Client ก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ฝั่ง Client ไม่ต้อง Reload ข้อมูลใหม่แต่อย่างใด หรืออาจจะเรียกว่า Ajax Push (Reverse Ajax) ก็ได้

Node.js นั้นมีความง่ายและพัฒนาในการนำไปใช้งานไม่ยากนัก ซึ่งการใช้ Node.js ต้องลงแยกจาก Web Server หลักของระบบอย่าง Apache หรือ lighttpd เพราะใช้ลักษณะการทำงานไม่เหมือนกัน แต่ถ้าต้องการที่จะใช้ผ่าน port 80 ก็สามารถทำได้ถ้าเป็น Apache โดยผ่าน mod_proxy แล้ว reverse port ต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น

[apache;localhost:80/api] -> [node.js;127.0.0.1:8000]

ในการติดตั้งนี้ผมอ้างอิงการติดตั้งบน Ubuntu Server 10.04 เป็นหลัก โดยการติดตั้งนั้นจะมีการลง package ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาในอนาคต เช่นรองรับ MySQL, Redis, Memcached, WebSocket, และการทำงานร่วมกับ PHP ผ่าน Dnode เป็นต้นครับ

Read more