Royal Discourse @ Commencement Day @ NU

คนทุกคนที่ทำงานย่อมต้องการความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า แต่ความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนนั้น จะต้องเกิดจากความรู้ความสามารถของตน มิใช่ได้มาด้วยการแก่งแย่งชิงดีหรือเบียดเบียนทำลายผู้อื่น บัณฑิตจึงต้องพยายามพัฒนาความรู้และความสามารถของตนอยู่เสมอ พร้อมกันนั้นก็ต้องผูกมิตรไมตรีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่นให้แน่นแฟ้น แต่ละคนจะได้มีความรู้สนับสนุนกันและกัน ซึ่งจะส่งผลให้งานที่ทำดำเนินไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จที่แท้และยั่งยืน จึงขอให้บัณฑิตพิจารณาเรื่องนี้ให้เข้าใจชัด และนำไปยึดถือปฎิบัติในการประกอบกิจการงานต่อไป

พระบรมราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ภาคบ่าย)