Drupal in the Cloud with Windows Azure, SlideShare

ข้อมูลบางหน้าของ Slide ที่จัดทำนั้นบางส่วนนำมาจาก Slide ของ Micrsooft เองด้วย เพื่อความรวดเร็วในการจัดทำและเข้าใจตรงกัน พูดใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงกว่าๆ และ demo อีก 4 ส่วน